Občané už nemlčí

čtvrtek 11. říjen 2012 11:28

Na setkání Nezávislých iniciativníh občanů z celé republiky v Praze 28.9 a 6.10 bylo rozhodnuto vyzvat vládu k odstoupení a Parlament k jednání. Protože jsem se na sepsání velkou měrou podílel, dovoluji sVás s ní seznámit :

Prezident ČR  prof. ing. Václav Klaus, CSc.
Pražský hrad
119 08  Praha 1

 

Vláda ČR
nábř. Edvarda Beneše 4
118 01  Praha 1

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Sněmovní 4

118 26  Praha 1 - Malá Strana

 Pane prezidente, představitelé vlády a představitelé parlamentu !

 Vyzýváme tímto důrazně, zejména představitele parlamentu, k zahájení jednání o společenských změnách. Není možné donekonečna přehlížet nás, nespokojené občany, kteří vás platí a živí! Počty nespokojených občanů neustále od dubnové statisícové demonstrace narůstají. A výsledkem počínání současné vlády a parlamentu je pouze pohrdání politiků občany.

 Vyzýváme vládu premiéra Petra Nečase k odstoupení !

 Narůstá nejen počet různých protestních shromáždění, ale stupňuje se i míra nespokojenosti nás občanů. Nechceme násilí, ale také nechceme, abyste nás a naše názory donekonečna přehlíželi!   Už toho bylo dost!

Po listopadu 1989 jsme jásali při změně ústavy a odstranění čl. 4 o vedoucí úloze  KSČ  ve státě. Tuto vedoucí úlohu převzaly na sebe ochotně další politické strany, i  s  nadrovnoprávností, po vzoru bývalé mocné KSČ, za pomoci volebních zákonů.

Občana, který má právo nejen volit, ale také být volen, postavily politické strany do  role pouze přihlížejícího diváka, který nemá kromě voleb jednou za čtyři roky žádnou možnost zasáhnout do rozhodování o své budoucnosti. Angažovaný občan nepotřebuje nedůvěryhodné strany, propojené s kapitálem. Náš volební systém není demokratický, naopak je zločinný. Chybí v něm nejen odvolatelnost, ale také přímá trestní odpovědnost politika za své rozhodnutí a činy.

Musíme dospět k systému skutečné demokracie, ve kterém pouze občan bude mít právo rozhodovat o věcech, které se ho týkají. Chceme jednat o zásadní změně společenských vztahů, které byly současnou garniturou hrubě narušeny. Chceme úspornou správu státu a odmítáme platit dluhy našich politiků, chceme ukončit rozkrádání státu.  Dnes  jsou i zákony používány politickými stranami jako nástroj k zajištění jejich nadrovnoprávného postavení.

Trváme na následujícím:

  1. Zajistit dodržování stávající Listiny základních práv a svobod, jež je nedílnou součástí platné Ústavy ČR:

Čl. 21, odst. 1)  Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

Chceme odstranit rozpor mezi Listinou základních práv a svobod a Ústavou ČR a následnými volebními zákony. Předat vedoucí úlohu politických stran do rukou občanů. Občané si dnes nemohou přímo zvolit svého zástupce. Toto právo jim bylo odebráno politickými stranami, které jim vnucují své kandidáty na svých volebních kandidátkách. Občan nepotřebuje politickou roli stran, jak nám úmyslně strany podsouvají. Občan musí mít nejen právo volit své zástupce, ale i právo je odvolávat a také volat k trestní odpovědnosti, a to kdykoliv během jejich mandátu.

Čl. 21, odst. 4)  Občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.

Občané dnes nemají přístup k voleným funkcím za rovných podmínek (např. nutnost získání 50 000 hlasů, skládání kaucí atd.). Žádáme o narovnání těchto rozporů mezi Listinou základních práv a svobod a prováděcími zákony. Chceme občanskou společnost, ve které bude mít občan nejen právo volit, ale také být volen, bez prostřednictví stranických kandidátek, bez zkorumpovaných mafií, tedy bez politických stran.

  1. Chceme uzákonit celostátní všeobecné, závazné a vyvolatelné referendum, jako naplnění práv občana a jeho svrchované vůle, postavené na úroveň zákona.
  2. Chceme společnost, ve které veškerá moc, včetně veřejnoprávních medií, bude pod občanskou kontrolou, s trvalým zdokonalováním demokratického systému, který bude bránit zneužívání demokratické moci kýmkoli.
  3. Základem ekonomických změn musí být návrat k původní funkci peněz pouze jako směnné hodnotě.

     Nezávislé iniciativy občanů (NIO) požadují konec vlády současného zločinného spolčení vzájemně skrytě spolupracujících politických stran s kapitálem, mnohdy kriminálního původu, a nastolení vlády svobodných občanů. Chceme změnu, vedoucí k prosazení vůle lidu, ve které nebudou hegemonem politické strany, ale občané naší země.

Termín realizace požadujeme ihned po doručení této výzvy občany republiky a po projednání na nejbližším zasedání vlády. Jinak budou občané nuceni postupovat dle čl. 23 Listiny základních práv a svobod, která je nedílnou součástí ústavy ČR.

                                                                                                          Nezávislé iniciativy občanů(NIO)

Doručovacé adresa NIO.zari2012@seznam.cz

                                                                                                        Následují podpisy iniciativ a občanů

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Eduard Seibert

Komentuji dění v našem městečku a státečku

Mám rád tuhle zem, všude, kde jsem žil se mi líbilo. Horší je to s lidmi... Pokud má někdo zájem o diskuzi, mám mail adresu. Odpovím všem sympatizantům...

REPUTACE AUTORA:
11,45

Seznam rubrik

Tipy autora